گفتگوی وزیر کار در جمع خبرنگاران پس از نشست شورای عالی کار

فهرست مطالب

وزیر محترم کار

سیدصولت مرتضوی، وزیر کار در جمع خبرنگاران: معدل افزایش حداقل حقوق و دست مزد برای حداقل بگیران ۲۷ درصد افزایش پیدا کرد و برای سایر سطوح ۲۱ درصد افزایش داشتیم. حداقل دریافتی کارگران با بُعد خانوار ۳.۳ از مبلغ ۶ میلیون ۴۰۰ و ۳۳ هزار ۱۱۷ تومان به ۸ میلیون و ۲۰۸ هزار تومان افزایش پیدا کرد