مجمع عمومی فوق العاده نوبت سوم

فهرست مطالب

مجمع عمومی

آگهی مجمع عمومی فوق العاده کانون کارگران بازنشسته ومستمری بگیر تامین اجتماعی شهرستان
تهران )نوبت سوم (
ومجمع عمومی عادی کانون کارگران بازنشسته ومستمری بگیران تامین اجتماعی شهرستان
تهران ) نوبت دوم (

بدینوسیله به اطلاع کلیه بازنشستگان عضو کانون کارگران بازنشسته و مستمری بگیران تامین اجتماعی تهران
می رساند مجمع عمومی فوق العاده نوبت سوم و مجمع عمومی عادی نوبت دوم کانون کارگران بازنشسته
ومستمری بگیر سازمان تامین اجتماعی شهرستان تهران ساعت 8 صبح روز چهارشنبه مورخ 25 / 11 / 1402
درسالن اجتماعات مجتمع فرهنگی ، ورزشی نگین واقع در خیابان آزادی ، خیابان جیحون ، برگزار
می گردد .
لذا از کلیه بازنشستگان عضو جهت حضور در مجمع مذکور دعوت بعمل می آید.
دستور جلسه مجمع فوق العاده کانون :
1 حذف بند 7 ماده 30 اساسنامه
دستور جلسه مجمع عادی کانون :
1 انتخابات بازرسان اصلی و علی البدل کانون
ضمناً ، حضور در جلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی با ارائه کارت عضویت معتبر کانون شهرستان
تهران میسر می باشد .
هیئت مدیره کانون کارگران بازنشسته
ومستمری بگیران تامین اجتماعی شهرستان تهران