متن نامه کانون بازنشستگان به مجلس

فهرست مطالب

اقای قالیباف / ریاست محترم مجلس

اقای دکتر عیسی زاده / ریاست محترم امور اجتماعی