ماه رمضان مبارک / مژده ای منتظران ماه خدا آمده است

فهرست مطالب

ماه رمضا

نماز های صادقانه شما ، فداکاری هایتان وایمانتان به الله شما را به انسانی بهتر برای خدمت به جامعه ، عقلانیت و حقیقت تبدیل می کند.

رمضان مبارک

ماه در خودنگری و خودکاوشی

لب فرو بستن ، نگفتن ، خاموشی

درک مسکین از دل و جان کردن است

زندگی همچون فقیران کردن است . . .

رمضان مبارک

Your sincere prayers, your devotion, your faith in Allah , will make you a better human to serve this

society with wisdom and truth.

Happy Ramadan