عید فطر مبارک

فهرست مطالب

عید فطر

هیچ نعمتی بزرگتر از خود خداوند نیست. هیچ شادی بزرگتر از برکت خالصانه نیست. عید فطر به شما بازنشستگان عزیز و خانواده تان مبارک.

از طرف هیئت مدیره کانون بازنشستگان و مستمری بگیران شهرستان تهران

There’s no greater blessing than that of Allah. There’s no greater happiness than that of attaining pure

Bliss.Happy Eid al-Fitr to you dear retirees and your family.!

The Board of Directors of the Center for Retirees and Pensioners of Tehran