روش استفاده از خدمات اتیه سازان (دریافت خسارت)

فهرست مطالب

مدارک لازم برای دریافت هزینه خسارت درمان متفرقه

الف: خدمات بستری

اصل صورتحساب بیمارستان و پزشکان ممهور به مهر بیمارستان و یا مرکز درمانی

اصل گواهی پزشک مبنی بر نوع عمل جراحی و یا خدمات درمان طبی انجام شده (در خصوص جراحی الزاما شرح عمل ممهور به مهر و امضای پزشک)

اصل گواهی سایر پزشکان معالج و مشاور ممهور به مهر و امضاء پزشکان

اصل و کپی شناسنامه و صفحه اول دفترچه بیمار

اصل گواهی پزشک مبنی بر بیهوشی یا برگه بیهوشی اتاق عمل ممهور به مهر پزشک بیهوشی دهنده

اصل برگه‌های مشاوره انجام شده که شامل درخواست پزشک معالج مبنی بر علت مشاوره و جواب پزشک مشاوره دهنده باشد.

اصل ریز خدمات پاراکلینیک و گزارش آزمایشات رادیولوژی، سی تی اسکن، MRI و …

اصل نسخ دارویی، ریز لوازم مصرفی، فاکتور پروتزها (ممهور به مهر جراح و مرکز درمانی مبنی بر استفاده پروتز)

سایر مدارک با توجه به صورتحساب مرکز درمانی

در صورت دریافت سهم بیمه پایه و یا شرکت بیمه تکمیلی و یا موسسه که اصل مدارک را دریافت و مبلغ پرداختی بابت هزینه‌های پزشکی را گواهی نموده است کپی مدارک فوق الذکر ارائه گردد.

صفحه اول دفترچه بیمه پایه بیمه شده اصلی و بیمار

گواهی دانشجویی با توجه به سن فرزندان ذکور، اصل و کپی صفحه اول و دوم شناسنامه فرزندان اناث

ب: خدمات تشخیصی، درمانی سرپایی

برگ درخواست پزشک معالج ممهور به مهر نظام پزشکی (چنانچه پزشک معالج و پزشک انجام دهنده خدمت یک نفر باشد نیاز به ارائه درخواست نمی‌باشد).

گواهی مبلغ پرداختی ممهور به مهر مرکز ارائه دهنده خدمت

کپی گزارش خدمات انجام شده

کپی صفحه اول دفترچه بیمه پایه بیمه شده اصلی و بیمار

گواهی دانشجویی با توجه به سن فرزندان ذکور، اصل و کپی صفحه اول و دوم شناسنامه فرزندان اناث

(حداکثر مهلت تحویل اسناد هزینه‌های درمانی (بیمارستانی، پاراکلینیکی) تا 6 ماه پس از پایان قرارداد است.

توصیه مهم

به منظور تسریع در انجام امور و کاهش هزینه درمان و از بین بردن زمینه پرداخت هزینه مازاد بر تعرفه به مراکز درمانی، به بازنشستگان و وظیفه بگیران توصیه می‌شود که با دریافت معرفی نامه از یکی از شعب شرکت آتیه سازان حافظ به بیمارستان‌های طرف قرارداد بیمه پایه و شرکت مذکور مراجعه کنند.

بدیهی است در غیر این صورت می‌بایست کلیه هزینه‌ درمان به صورت آزاد ابتدا توسط بیمار پرداخت و پس از ارائه اسناد مربوطه به اداره کل بیمه سلامت استان متبوع و دریافت هزینه مربوطه، تصویر برابر اصل اسناد را به همراه تصویر چک و یا حواله وجه دریافتی به شرکت آتیه سازان حافظ تحویل تا هزینه خسارت درمان بر اساس بالاترین ضریب همترازی در بیمارستان‌ها و مراکز جراحی محدود طرف قرارداد یا بیمه گر در استان مربوطه دریافت کنند. بدیهی است در این قبیل موارد ما به التفاوت هزینه‌های پرداختی بر عهده بیمه شده است.

با توجه به محدودیت در منابع مالی و همچنین سقف تعیین شده در خدمات درمان مورد نیاز، مراجعه به بیمارستان‌ها و مراکز درمانی دولتی که مجری طرح تحول سلامت هستند، هزینه‌های درمانی را به میزان قابل توجهی کاهش می‌دهد.