ﭘﻴﮕﻴﺮی ﺑﻴﻤﻪ ﻋﻤﺮ

 ساعت مراجعه جهت دریافت حواله 8 صبح تا قبل از ساعت 13/30 میباشد.

مراحل پیگیری بیمه‌ی عمر
  1. ﻭﺭﻭﺩ ﺑﻪ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺑﻴﻤﻪ ﻋﻤﺮ
  2. وارد کردن کد ملی یا مستمری
  3. جواب سوال امنیتی ( جمع 2 عدد)
  4. در صورتی که در قسمت تاریخ پرداخت تاریخی ثبت شده بود به همراه رسید اخذ مدارک به کانون مراجعه کنید. (اگر اطلاعات فوق نشان داده نشد یکبار رفرش انجام دهید.)