رئيس كانون بازنشستگان تهران با رئيس مجلس ديدار كرد

فهرست مطالب

اقای قالیباف

در پي نامه رئيس كانون كارگران بازنشسته تامين اجتماعي تهران به رئيس مجلس كه مصوبه شوراي عالي كار در خصوص مزد سال 1402 را غير قانوني دانسته شده و خواستار تجديد نظر در اين مصوبه شده بود، خبرنگار عصر خبر مطلع شد كه امروز آقايان دهقان كيا و بيات از كانون بازنشستگان تامين اجتماعي به ديدار آقاي قاليباف رئيس مجلس رفته و توضيحات لازم را در اين زمينه به اطلاع وي رسانده اند.

اقای دهقان کیا

در پي نامه رئيس كانون كارگران بازنشسته تامين اجتماعي تهران به رئيس مجلس كه مصوبه شوراي عالي كار در خصوص مزد سال 1402 را غير قانوني دانسته و خواستار تجديد نظر در اين مصوبه شده بود، خبرنگار عصر خبر مطلع شد كه امروز آقايان دهقان كيا و بيات از كانون بازنشستگان تامين اجتماعي به ديدار آقاي قاليباف رئيس مجلس رفته و توضيحات لازم را در اين زمينه به اطلاع وي رسانده اند.

به گزارش عصر خبر، در نامه علي دهقان كيا تاكيد شده بود كه مصوبه شوراي عالي كار بر خلاف نص صريح ماده 41 قانون كار است.

همچنين در اين نامه تاكيد شده است: يقينا تاييد مي فرماييد 27 درصد افزايش حقوق به هيچ وجه پاسخگوي افزايش هزينه اي زندگي و تورم و گراني نخواهد بود.

اقای بیات