• بموجب ماده 134 قانون کار جمهوری اسلامی ایران باستناد صورتجلسه مورخ 1373/02/06 کانون کارگران بازنشسته شهرستان تهران در تاریخ 1373/04/27 به شماره 101 در اداره کل ثبت گردید.

• کانون بازنشستگان شهر تهران با داشتن تعداد 700 هزار بازنشسته بزرگترین کانون در سطح کشور است و در تقابل و همکاری با سازمان تامین اجتماعی و 32 شعبه در سطح شهر تهران می باشد.

• کانون بازنشستگان تامین اجتماعی یک تشکل مردم نهاد است و ردیف بودجه دولتی ندارد و منابع مالی آن از محل دریافت حق عضویت تامین می گردد که صرف هزینه های جاری کانون می گردد.

• در اجرای اصل 29 قانون اساسی نظام مقدس جمهوری اسلامی و ماده 134 قانون کار کارگران بازنشسته که قبل از بازنشستگی طبق مقررات قانون کار در واحدهای کارگری صنعتی و تولیدی و سایر بنگاه های اقتصادی اشتغال بکار داشته اند و براساس دستورالعمل ها و بخشنامه های جاری بازنشسته شده باشند می توانند نسبت به تاسیس کانون کارگران بازنشسته در شهرستان یا استان خود در سطح کشور اقدام نمایند و به صورت مستقل توسط بازنشستگان و مستمری بگیران جهت تحقق مطالبات قانونی انتخاب شوند. این کانونها وظیفه پاسخگویی به نیازها و ارائه خدمات به جامعه کارگران بازنشسته و مستمری بگیران را به عهده دارد..

• لزوم تشکیل کانون های بازنشستگی براساس همان ماده 134 در اجرای دستورالعمل مصوب مورخه 1372/08/12 وزیر کار و امور اجتماعی به منظور پیگیری مطالبات و برخورداری از تامین امکانات و خدماتی از نظر بازنشستگی – از کار افتادگی ، خدمات بهداشتی و درمانی ، مراقبتهای پزشکی – بیمه های پایه و مکمل درمان ارئه خدمات رفاهی ، سفرهای زیارتی ، تسهیلات کم بهره و آسان ، انعقاد قرارداد با شرکت های بیمه ای – فروشگاهها و بنگاههای اقتصادی جهت ازائه خدمات نقد و اقساط یا تمام قسط با کسر از حقوق بازنشسته است.

• بر طبق اخرین جلسه مجمع عمومی مورخ 1401/06/31 و از تاریخ مذبور به مدت چهارسال تا تاریخ 1405/06/31 اعضای منتخب هیت مدیره به شرح زیر میباشد :

1- علی دهقان کیا – رئیس

2- مهدی مجیدی – نایب رئیس

3- برزو روحبخش نیازی – خزانه دار

4- علی اکبر عیوضی – عضو اصلی و دبیر

5- ناصر ملک نژاد – عضو اصلی هیات مدیره

6- مجید سبزعلیان – عضو اصلی هیات مدیره

7- میر منصور موسوی – عضو اصلی هیات مدیره

8- حسن صادقی – عضو اصلی هیات مدیره

9- علیرضا حیدری – عضو اصلی هیات مدیره

10- ناصر برهانی – عضو اصلی هیات مدیره

11- رفعت الملوک وکیلی – عضو اصلی هیات مدیره

ضمنا برابر ماده 20 اساسنامه کانون- رئیس هیات مدیره و نائب رئیس و خزانه دار مشترکا صاحبان امضای مجاز اسناد و مدارک مالی و مسئولان اداری و مالی کانون می باشند.

اعتبار نامه