ثبت نام و انصراف از بیمه درمان تکمیلی

بازنشسته گرامی انصراف از طریق سایت به صورت کلی میباشد/ برای انصراف افراد تحت تکفل به کانون مربوطه مراجعه کنید.