تعهدات بیمه تکمیلی و بیمه عمر قرار داد 1402-1403

فهرست مطالب

جدول تعهدات 1

جدول تعهدات 2

152/500 تومان مبلغ حق بیمه تکمیلی بابت هر نفر ماهیانه و 152/500 تومان حق بیمه تکمیلی توسط سازمان تامین اجتماعی پرداخت میشود.