اطلاعیه (بیمه تکمیلی)

فهرست مطالب

تمدید نهایی ثبت نام و انصراف از بیمه تکمیلی

بازنشستگان و مستمری بگیران گرامی اخرین مهلت برای ثبت نام و انصراف از بیمه تکمیلی تا 7 اسفند 1401 تمدید شد.

این تاریخ به هیچ وجه قابل تمدید نمی باشد

کانون بازنشستگان و مستمری بگیران شهرستان تهران