اخبار
14

چشم امید کارگران و بازنشستگان به جلسه سه شنبه شورای عالی کار

چشم امید کارگران و بازنشستگان به جلسه سه شنبه شورای عالی کار درآمد ریالی در برابر هزینه دلاری  کمر خم کرده است

عصر روز سه شنبه 22 ابان ماه جلسه شورای عالی کار برگزار خواهد شد. در این برهه زمانی و با توجه به شرایط فعلی اقتصادی، دغدغه اصلی کارگران این اســت که آیا در این جلسه، بحث «ترمیم دستمزد» به نتیجه نهایی خواهد رسید یا باز هم قرار است موضوع را به آینده حواله کنند؟ آیا دولت محاسبات شهریور ماه کمیته دستمزد را خواهد پذیرفت؟

به گزارش کار و کارگر، فرامرز توفیقی، رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شــوراهای اســامی کار کشــور در ارتباط با این جلســه و توقعات کارگران می گویــد: قصد ما طرح این بحث اســت که مصوبات کمیته دســتمزد که در لوای دســتورالعمل آخرین جلسه شــورای عالی کار تهیه شد، به سرانجام برسد. این مصوبات به امضای هر ســه طرف مذاکرات رسیده است. او ادامه می دهد: بحث اصلی این است که دولت برای اجرایی کــردن این مصوبات که هدف از آنهــا ترمیم قدرت خرید از دســت رفته کارگران اســت، چه می خواهد بکنــد؟ در واقع باید در رابطه با موضوع ترمیم دســتمزد و افزایش آن در روز سه شنبه، تصمیم گیری شود. توفیقی بر این باور است که تاخیر بیش از این در بحث ترمیم دستمزد امکان پذیر نیست و دولت به هیچ عنوان نباید وارد این مقوله شود که «فعا» نمی توانیم مزد را زیاد کنیم. این فعال کارگری می افزاید: جای وقت کشی نیست. ترمیم دستمزد از هر چیزی واجب تر است و ما نیز به دنبال همین هدف هستیم. نوزدهم شهریور ماه، کمیته سه جانبه دستمزد بر لزوم ترمیم 800 هزار تومانی مزد صحه گذاشــت. توفیقــی تاکید می کند: محاسبات شهریور ماه کمیته دستمزد، نیازمند به روزرسانی ست چــرا که اعــداد و ارقام از آن زمــان تغییر کرده انــد لذا ما به دنبال اجرای مصوبات شــورای عالی کار و کمیته دســتمزد و همینطور اجرایی کردن قانون 41 قانون کار هستیم.

ستاد تنظیم بازار وجود خارجی ندارد

 او معتقد است: فشار تحمیلی اقتصاد بر ملت کنترل نشده و به همین دلیل دولت باید سهم خود را به عهده بگیرد. توفیفی ادامه می دهد: «ســتاد تنظیم بازار» وجود خارجی ندارد. هیچ کنترلی روی قیمت ها نیســت. از محصولات کشاورزی گرفته تا کالاهای درمانی و آموزشــی همه چند برابر گران شده اند و کسی هم مسئولیت نمی پذیرد. همه فقط می گویند «باید بررسی شــود». او می گوید: متاسفانه کاری برای جلوگیری از هرج و مرج قیمتی در کشور نشده است و چه بخواهیم و چه نخواهیم، این شرایط، بیشترین تاثیر را روی سفره کارگران داشته است. کاهــش قدرت خرید کارگران و مزدبگیــران، زنگ خطرها را به صدا درمی آورد. فروپاشــی ارکان خانــواده، بالا رفتن آمار آســیب های اجتماعی و خودکشــی و نرخ بالای بیماری های متابولیستی، همه از عوارض چنین اوضاعی هستند این فعال کارگری تصریح می کند: تاثیر این اوضاع بر شرایط زیستی و اجتماعی کارگران، غیرقابل چشم پوشی ست. کارگران فقط «زنده اند» و در واقع تاش می کنند که زنده بمانند. دولت با وانهادن نظارت ها به اغتشاش بازار دامن می زند. نه نظارت بر قیمت ها هست و نه نظارت بر کیفیت و سامت کالاها، لذا کارگر کم درآمد برای تامین مایحتاج زندگی، ســراغ گزینه های ارزان می رود که بسیار بی کیفیت هستند بنابراین سامتی خود و خانواده اش را به مخاطره می اندازد. در نهایت توفیقی تاکید می کند: در جلسه سه شنبه «باید» در مورد بحث ترمیم دستمزد و شیوه های اجرایی شدن آن به نتیجه نهایی برسیم. دیگر زمان وقت تلف کردن نیست

 

 

 

کارگران بازنشسته، در انتظار افزایش مستمری ها

 امیدواری کارگران این اســت که حداقــل همان800 هزار تومانی که به عنوان «مبلغ ترمیمی» در نیمه شهریور ماه توسط کمیته دستمزد محاسبه شد، تایید و به حداقل مزد یک میلیون 400 هزارتومانی افزوده شود اما بازنشستگان نیز خواسته ها  و امیدواری هایی دارند. قانون تامیــن اجتماعی، حداقل مســتمری طبق مــاده96 بازنشســتگان این نهاد باید براســاس نرخ تورم و هزینه های  همین ســند قانونی نیز بر لزوم زندگی تعیین شــود. ماده111 تبعیــت «حداقل مســتمری» از «حداقل مــزد» تاکید دارد و به صراحت می گوید: حداقل مســتمری بازنشستگان نباید از حداقل مزد کارگران شــاغل کمتر باشد. حال، بازنشستگان نیز منتظر نتایج این جلسه هســتند و امیدوارند که یک «افزایش حداقلی» بتواند مشــکات معیشتی آنها را تا حدودی مرتفع کند.

 

دهقان کیا: «معیشت» به قهقرا رفته است

علی دهقان کیا، رئیس کانون بازنشســتگان تامین اجتماعی تهــران در این رابطه به نــرخ بالای «تورم» اشــاره می کند و می گوید: در کمیته دستمزد که شهریور ماه برگزار شد، دولتی ها  قــدرت خرید کارگران=و کارفرمایــان بر کاهــش 48 درصدی صحه گذاشــتند و تاکید کردند که باید مزد به میزان800 هزار تومان اضافه شــود. صورت جلســه های آن جلســه سه جانبه موجود اســت و باید نتایج آن در مذاکرات شــورای عالی کار مــورد توجه قــرار گیرد. این را هم بایــد در نظر بگیریم که از نیمه شهریور تا امروز، معیشت کارگران و بازنشستگان باز هم ســیر نزولی داشته اســت. اکنون می توان گفت که «معیشت» به قهقرا رفته اســت. آیا پذیرش کارفرمایان و دولت، منجر به نتیجه خواهد شــد؟ دهقان کیا با تاکید بر لزوم اعمال افزایش دستمزد می گوید: کسری دستمزدی باید هر چه سریع تر جبران شــود. باید قبل از پایان سال، در واقع در همین ماه آینده، مزد کارگران و به تبع آن، مســتمری بازنشستگان زیاد شود. وی با بیان اینکه حداقل مســتمری، یک میلیــون و 120 هزار است.

می افزاید:

60 درصد مســتمری بگیران تامین اجتماعی

 

همین «حداقل بگیران» هستند،10-15 درصد نیز زیــر حداقلی داریم که میزان دریافتی شــان کمتــر از حداقل مستمری ســت. این طیف وسیع با این وضعیت، قادر به ادامه حیات نیستند و حتی نمی توانند نیمی از نیازهای حداقلی خود

 

را تامیــن کنند. دهقان کیا بر این باور اســت کــه حدود70-75 درصد مستمری بگیران تامین اجتماعی، زیر خط گرسنگی قرار دارند و اگر قدرت خرید از دســت رفته آنها احیا نشود، نمی توانند «بحران معیشتی» را پشت سر بگذارند. او به گرانی هزینه های مســکن و باقــی هزینه های زندگی اشــاره می کند و می گویــد: الان نرخ اجاره خانه در حاشــیه  های فرودســت600 هزار تومان رســیده. حال یک بازنشســته

تهران  ماهی  1 میلیون 100هــزار تومان چطور از پس

 هزینه های مســکن بربیاید؟ فرض کنید که بازنشســته، فرزند دانشجو داشته باشــد یا خود یا همسرش بیمار باشد. چگونه با 1 میلیون و 200هزار تومان را «مدیریت» کند تا بتواند

 از پس این هزینه ها بربیاید؟

 

کارگران بازنشسته را به چشم صدقه بگیران بهزیستی یا کمیته امداد نبینند

 دهقان  کیــا ادامــه می دهد: فقط بگویــم انتظارمان از دولت این اســت که ما کارگران بازنشســته را به چشم صدقه بگیران بهزیســتی یا کمیته امداد نبیند.  ما 30  سال یعنی به اندازه یک عمر، پول بیمه ریختیم و امروز باید مستمری واقعی و عادلانه دریافت کنیــم. دولت باید به کارگر بازنشســته، توجه خاص داشته باشد نه اینکه او را رها کند. از نگاه دهقان کیا، بی توجهی به کارگر شــاغل و بازنشســته و نادیده گرفتن دشــواری های معیشــتی، تبعاتی خواهد داشــت. او باز هم تاکید می کند: ما صدقه نمی خواهیم. وی می افزاید: دســتمزدمان را متناســب  بــا حقوق شــهروندی و صنفی مان بــه ما بپردازند.ما 30 سال  جــان کندیم و حق بیمــه واریز کردیم برای اینکــه در دوران بازنشستگی، از آسودگی و فراغت بهره مند باشیم نه اینکه باز هم گرفتار معاش و دشــواری های آن باشیم و نتوانیم نفسی از سر آسودگی بکشیم

 

 

تعداد امتیازات: (12) Article Rating
تعداد مشاهده خبر: (2103)
کد خبر: 67
  • چشم امید کارگران و بازنشستگان به جلسه سه شنبه شورای عالی کار
تمام حقوق این سایت برای کانون بازنشستگان شهرستان تهران محفوظ می باشد.
طراحی سایت ، طراحی پورتال، طراحی پرتال