اخبار
15

تشکیل کمیته مشترک برای بازپرداخت مطالبات تامین اجتماعی

تشکیل کمیته مشترک برای بازپرداخت مطالبات تامین اجتماعی

دکتر عباس کبریاییزاده، رئیس هیئت مدیره سازمان تامین اجتماعی، در گفتوگویی با روزنامه شرق میگوید: »کمیته مشترکی بین سازمان تامین اجتماعی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور شکل گرفته است تا مطالبات سازمان تامین اجتماعی از دولت به صورت تدریجی در قالب داراییهایی که قابل انتقال اســت یا امتیازاتی که قابل انتظار است، دریافت شود.« بدهی 90 هزار میلیارد تومانی دولت به سازمان تامین اجتماعی شاید یکی از گرههای مانده از قبل باشد که دولت تدبیر و امید نیز امیدی به باز کردن فوری آن ندارد. شاید مبلغ 90 هزار میلیارد تومان در حالت عادی زیاد به چشم نیاید، اما وقتی این مبلغ را در کنار 274 هزار میلیارد تومان بودجه عمومی کشور در سال 1394 قرار دهیم، عمق مسئله بیشتر رخ مینماید. بر این اساس، دولت در آغاز سال 1394 در حدود یک سوم از بودجه عمومی کل کشور را به سازمان تامین اجتماعی بدهکار است. دکتر کبریایــیزاده، رئیس هیئت مدیره ســازمان تامین اجتماعی، در گفتوگــو با امیرعباس تقی پور، در ایــن خصوص گفت: »معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و همینطور رئیس دفتر رئیس جمهور در هیئت امنای صندوقهای بازنشستگی و تامین اجتماعی حضور دارند. دکتر ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نیز به عنوان رئیس هیئت امنا فعال است، بنابراین دولتمردان کاملا با مشکلا تی که این میزان بدهی برای سازمان تامین اجتماعی ایجاد میکند آشــنا هستند.« وی افزود: »در جلسه اخیر هیئتامنا، گزارشی از وضعیت بدهیهای دولت به تامین اجتماعی مطرح کردیم و ۹ پیشنهاد و راهکار نیز برای وصول مطالبات از طرف هیئتمدیره سازمان تامین اجتماعی به هیئت امنا ارائه شد. درنهایت سه یا چهار مورد از این پیشنهادها مورد اقبال هیئتامنا قرار گرفت که میتوانند روشهای مناسبی برای بازپرداخت مطالبات سازمان تامین اجتماعی باشند.« دکتر کبریاییزاده با اشاره به نقش مثبت نمایندگان جامعه کارگری در هیئت امنا برای پیگیری مطالبات ســازمان تامین اجتماعی ادامه داد: »خوشبختانه کمیته مشترکی بین سازمان تامین اجتماعی و سازمان مدیریت و برنامهریزی کشــور شکل گرفت تا بتوانیم مطالبات سازمان را بهصورت تدریجی در قالب داراییهایی که از دولت قابل انتقال یا امتیازاتی که قابل انتظار است دریافت کنیم. در این خصوص، در حال مذاکره برای واگذاری برخی شرکتهای دولتی هستیم.« رئیس هیئتمدیره سازمان تامین اجتماعی گفت: »یکی از بزرگترین هلدینگهای نفت و گاز کشــور در قالب شرکتهای ســرمایه گذاری در اختیار ســازمان تامین اجتماعی اســت. در حال حاضر، پتروشیمیها و شرکتهای نفت و گاز متعلق به سازمان تامین اجتماعی، خوراک و مواد اولیه مورد نیاز خود را از شــرکت ملی نفت و دولت خریداری میکنند. یکی از پیشنهادهایی که در هیئتامنا مطرح کردیم و دولت نیز از آن استقبال کرد این است که خوراک پتروشیمیها و شرکتهای نفت و گاز متعلق به سازمان تامین اجتماعی بهصورت رایگان تحویل داده شود و شرکتها هزینه خرید خوراک را بهعنوان بخشــی از بدهیهای دولت به ســازمان تامین اجتماعی بپردازند.« دکتر کبریاییزاده در بخش دیگری از ایــن گفتوگو که در روزنامه شــرق به چاپ رسیده است، با اشاره بهاشــتباه رسانهای در خصوص ادغام سازمانهای بیمه گر گفت: »متاسفانه وقتی مشکلی در کشور ایجاد میشــود، گاهی به جای اینکه علل به وجود آمدن آن بررسی شــود و برای رفع آن چارهاندیشی صورت گیرد، ساختاری که مشکل در آن ایجاد شده است را به هم میریزیم، زیرا گمان میکنیم مشکل اصلی در ساختارهاست و نه برنامه ها.« وی افزود: »آنچه وزیر محترم بهداشــت دنبال میکند و در برنامه پنجم توسعه نیز بر آن تاکید شده اســت، و آنچه وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی دنبال میکند، درواقع تدوین و تبیین سیاستها و روشهایی است که کارآمدی هرچه بیشتر نظامهای بیمهای را تضمین کند، نه اینکه ساختار این سازمانها در هم ادغام شود.«

تعداد امتیازات: (3) Article Rating
تعداد مشاهده خبر: (3149)
کد خبر: 22
  • تشکیل کمیته مشترک برای بازپرداخت مطالبات تامین اجتماعی
تمام حقوق این سایت برای کانون بازنشستگان شهرستان تهران محفوظ می باشد.
طراحی سایت ، طراحی پورتال، طراحی پرتال